វិទ្យុម៉ាចសត្ថារាមសុវណ្ណភូមិ FM 93.25 Mhz
ផ្សាយចេញពី ក្រុងប៉ោយប៉ែត
កម្មវិធីផ្សាយ ម៉ោង ០៤.០០ - ២២.០០