វិទ្យុកល្យាណមិត្ត FM 96.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ម៉ោង ២៤ម៉ោង