វិទ្យុនាទីព្រះពុទ្ធសាសនានិងដែនដីពុទ្ធភូមិ
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០