វិទ្យុគុណធម៌ FM 88.50 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០