វិទ្យុមត៌កព្រះពុទ្ធសាសនា  FM 99.00 Mhz
ផ្សាយចេញពី ក្រុងសៀមរាប
កម្មវិធីផ្សាយ ១៦.០០ - ២៣.០០