វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌ FM 94.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកំពង់ធំ
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង