វិទ្យុសូលីដា FM 104.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី ក្រុងសៀមរាប
កម្មវិធីផ្សាយ ម៉ោង៤ព្រឹក - ១១យប់