វិទ្យុមង្គលបញ្ញា FM 101.50 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកំពង់ចាម
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០