កម្មវិធីមេរៀនព្រះពុទ្ធ
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០