វិទ្យុមណីរតនារាម FM 102.70Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តពោធិ៍សាត់
កម្មវិធីផ្សាយ ១៦.០០ - ២៣.០០