វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ FM 90.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តព្រះវិហារ
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង