វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌ FM 104.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តព្រៃវែង
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង