វិទ្យុផ្កាយព្រឹក FM 95.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០