វិទ្យុផ្កាយព្រឹក FM 95.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តបាត់ដំបង
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០