វិទ្យុខ្ញុំពឹងព្រះធម៌ FM 92.00 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តប៉ៃលិន
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០