វិទ្យុពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធ FM 98.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ម៉ោង៤ព្រឹក - ១១យប់