វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ FM 105.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០